Πιστοποητικο ενεργειακης αποδοσης

Σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κ.εν.α.κ. (άρθρο 14) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης π.ε.α. κτιρίων:

 • Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
 • Στο πεα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 • Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του πεα και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του πεα.
 • Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πεα πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, ν.4342/2015
 • Σε περίπτωση που το πεα εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

Το π.ε.α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Συμβόλαιο ή τίτλος ιδιοκτησίας
 2. Πρόσφατο ε9
 3. Ταυτότητα
 4. Οικοδομική άδεια
 5. Αντίγραφα εγκεκριμένων σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές, τοπογραφικό)
 6. Λογαριασμοί οκω
 7. Καεκ (εάν υπάρχει)
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)

**σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίγραφα εγκεκριμένων σχεδίων το γραφείο μας αναλαμβάνει να τα συλλέξει από την αρμόδια υ.δομ που υπάγεται το ακίνητο.

Μετά την συλλογή των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η αυτοψία του ακινήτου για την έκδοση του π.ε.α..