Μελετες – επιβλέψεις – κατασκευες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει έργα σε όλα τα στάδια υλοποίησης τους. Αρχικά με τον σωστό σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που του παρέχονται ανεξαρτήτως φέροντα οργανισμού (χάλυβας ή σκυρόδεμα). Στη συνέχεια με την κατάλληλη επιλογή υλικών και μεθόδων κατασκευής. Τέλος τον χρονικό προγραμματισμό για την ορθή διαχείριση του έργου.